Thursday, 19 April 2012

Daylight Review - in Czech - Mangled by Google Translate

In Czech! --------- Daylight je klasickým modem ze City 17, kde hráč svádí bitvy s rozličnými nepřáteli a řeší logické hádanky pomocí oblíbeného gravitygunu. Zpočátku se potýkáte především s fyzikálními hádankami, později si vyzkoušíte své zbraně proti několika typům nepřátel. Sranda je především se zombíkama, na které můžete aplikovat za léta naučené postupy a fígle. Zápalné sudy nebo ozubené kotouče jsou již out, ale co takhle požární sekera v kombinaci s gravitygunem - že bychom získali tomahawk? Ale co když přijdou na scénu rychlé zombies nebo silní Zombines? Přesná střelba z revolveru na dálku nebo vytahování granátů z rukou ohnilců přijdou vhod. Když jste potom zavřeni v ohraničeném prostoru a přísun zombíků se zdá nekonečný, oceníte každou tlakovou láhev i patronu do brokovnice. Naštěstí všeho je kolem dostatek, včetně lékáren. Jiný styl pak musíte aplikovat na příslušníky Combine nebo nastražené kulomety a skákací miny. Některé je vhodné obejít, jiné zničit. Také je třeba dávat si pozor, aby vám přísavka na stropě neukousla hlavu. Kromě soubojů je vhodné si promyslet postup, předtím než sepnete nějaký čudlík nebo páku. To platí především o podzemní ventilaci nebo zatopeném silu. Zvláště silo je povedenou záležitostí, kde se vám kromě běžných vojáků postaví do cesty i voda v kombinaci s elektřinou a zcela nahoře pak páni snipeři. A možná se dostaví i nějaký ten Hunter. Z lokací jsou zastoupeny jak ty venkovní tak vnitřní. Namátkou: ulice města, nádražní seřadiště, vězeňský komplex nebo povedené silo. I když nejsou zpracovány nějak zázračně, vyhovují hernímu stylu, takže budete patrně spokojeni. Zbraní je dost, munice i lékáren také, není proto třeba se příliš obávat o své zdraví, pokud teda neuděláte nějakou botu a nevletíte např. do roztočeného větráku. Modifikace Daylight není nikterak ambiciózním počinem, nicméně nehraje se vůbec špatně, prostředí je slušné a hlavně v závěru ukáže své kvality. Kdo má rád kombinaci hádanek založených na fyzice a střelbu do nepřátel, přijde si dozajista na své. ----------- Google Translate Mangled! ----------- Daylight is a classic modem from City 17, where the player brings the battle with various enemies and solve logic puzzles using your favorite gravitygunu. Initially struggling primarily with physical puzzles, then try out their weapons against several types of enemies. Is especially fun to zombíkama on which you can apply for summer practices and learned tricks. Incendiary barrels or toothed wheels are already out, but what about fire ax in combination with gravitygunem - we got tomahawk? But what if they come on the scene fast zombies or strong Zombines? Accurate shooting a revolver at a distance or pulling out of hand grenades ohnilců come in handy. If you are then locked in a limited space and the supply seems endless zombies, you'll appreciate each cylinder and the shotgun cartridge. Luckily enough all around, including pharmacies. Another style then you must apply to members of the Combine or booby trap guns and jumping mines. Some should be passed, to destroy others. You also need to pay attention to you suction cup on the ceiling neukousla head. In addition to battles is a good idea to think through the process before any button will switch on or lever. This is especially true for ventilation or flooded underground silo. Especially hilarious is the silo matter where you stand apart from ordinary soldiers in the way of water and electricity in combination with the very top and then the lords snipers. And maybe some will come and the Hunter. The locations are represented by both the external and internal. At random: city streets, railroad yard, prison or precious silo complex. Even if not handled somehow miraculously they comply play style, so you'll probably be satisfied. Enough weapons, ammunition and pharmacy, there is no need to worry too much about your health, do not do So if a shoe and nevletíte eg spinning fan. Modifications to Daylight is by no means ambitious achievement, but does not play at all badly, decent environment, and especially at the end indicates its quality. Who likes the combination of physics based puzzles and shooting the enemies, you will certainly come into their own. ----------- Many thanks to Pete66 for his review! I scored 70%!

No comments: